Emprenye

Imersol Aqua
Ahþap, kullaným süresini, emprenye iþlemi ile uzatmaya devam ediyor. Emprenye iþlemi uygulanan ahþap, demirden, betondan, plastikten daha uzun ömürlüdür, çürümez. Rutubet, mantar, böcek gibi yok edicilerden korunur. Dýþ koþullardan etkilenmez. Ahþabýn doðallýðý ve güzelliði yýllar boyu sürer.

Türkiye'ye emprenye iþlemini tanýtan öncü þirket Hemel'dir. Hemel, bu alandaki hizmetlerini, 1965'dan bu yana sürdürüyor.

Imersol Aqua; su esaslý, insan ve çevre dostu bir emprenye maddesidir. Zemin seviyesi üzerindeki bütün ahþap elemanlarýn korunmasý için kullanýlýr ve daldýrma sistemiyle uygulanýr. Ahþap elemanlarý mantar ve böcek tahribatýna karþý korur. Emprenyeden sonra ahþabýn boyutlarýnda hiçbir deðiþiklik olmaz; rutubet miktarýnda hiçbir artýþ olmaz.

Niçin Imersol Aqua kullanýlmalýdýr?
 • Binalarda zemin seviyesi üzerindeki ahþap elemanlarýn mantar ve böceðe karþý korunmasýný düþük maliyete saðlar.
 • Tüm Avrupa ve Ýngiltere standartlarýna uygundur.
 • Imersol Aqua insan ve çevre saðlýðýna zararlý hiçbir madde içermez. Tüm katký maddeleri uluslararasý pazarda kabul edilmiþ ve onaylanmýþtýr.
 • Hemel kesintisiz Teknik Servis saðlar.
 • Imersol Aqua kullanýma hazýrdýr.

  Hangi aðaç türleri lmersol Aqua ile emprenye edilebilir?
  Ticari olarak kullanýlmakta olan bütün çam ve çam gibi yumuþak aðaç türleri mantar ve böcek tahribatýna karþý korunmak için Imersol Aqua ile emprenye edilebilir. Imersol Aqua binalarda, zemin seviyesi üzerindeki bütün ahþap elemanlar için uygundur.

  Emprenye iþlemi öncesi:
  Ahþap yapý malzemelerinde, Imersol Aqua ile gerçekleþtirilecek emprenye iþlemi öncesinde, tüm kesme, delme v.b. iþlemlerinin tamamlanmýþ olmasý ve ahþap malzemenin son boyutlarýna gelmiþ olmasý gerekir. Emprenye iþlemine girecek ahþabýn rutubet ortamý son kullaným yerinin gerektirdigi denge rutubetinde olmalýdýr.

  Emprenye iþlemi:
  Ahþap malzeme, saçtan veya polyester ve polipropilen gibi malzemelerden hazýrlanan bir tankta Imersol Aqua emprenye maddesine tamamen daldýrýlarak, bekletilir. Daldýrma süresi çam ve çam gibi yumuþak aðaçlar için en az 6 dakikadýr. Ahþaba emdirilen emprenye maddesi 1 m3 ahþap icin 15 litrenin altýnda olmamalýdýr. Emdirme iþlemi sonrasýnda, emprenye edilen malzeme, daldýrma tankýný üzerinde 3 dakika tutularak yüzeydeki ilacýn tank içine akmasý saðlanýr. Ahþap malzeme bu iþlemden sonra uygun bir þekilde istiflenerek kurumasý için beklemeye býrakýlýr.

  Kuruma süresi:
  Kuruma süresi en az 24 saattir. Bu süre ahþabýn yapýsý, emdirilen miktar ve hava þartlarýna (havadaki nem oraný, sýcaklýk ve rüzgar durumuna) göre artabilir.
  Daldýrma tanký:
  Daldýrma tanký 1-2 mm.'lik saçtan veya yüksek yoðunluklu polyester ve polipropilen gibi malzemelerden imal edilebilir ve þu boyutlara sahip olmalýdýr.
  En: 40 cm.
  Yükseklik: 40 cm.
  Boy: En uzun ahþap malzemenin boyuna uygun. Imersol Aqua pasa karþý katký maddesi içerdiði için saç tankta paslanma olmaz.
  Boya uygulanmasý:
  Emprenye edilmiþ ahþaba boya uygulamasýndan önce ahþap malzemenin tamamen kurumasý beklenmelidir.

  Emprenye iþlemi ve saðlýk kurallarý:
  Emprenye edilmiþ ve kurutulmuþ malzeme saðlýk açýsýndan bir sorun yaratmaz, ancak yiyeceklerin depolanmasýnda kullanýlmamalýdýr. Uygulama sýrasýnda eldiven kullanýlmalý ve sigara içilmemelidir.

     
 • Kaynak: www.hemel.com.tr