Ahþap Ve Deprem

Ahþabýn Depreme Dayanýklýlýðý

 

            Öncelikle depremin bina üzerinde nasýl bir etki yaptýðýný düþünebiliriz. Deprem sýrasýnda yer sarsýlýr. Bu sarsýlma hareketi bir þekilde binaya aktarýlýr. Binanýn bu güç karþýsýnda sarsýlmasý gerekmektedir. Bina ne kadar aðýr ise, ev üzerindeki kuvvet o kadar güçlü olacaktýr. Peki binanýn hafif olmasý yeterli olacak mýdýr? Tabi ki bu tek baþýna yeterli deðildir. Yapýlan malzemenin de depreme dayanýklýlýðý önemlidir. Burada betonarme ile ahþap yapýlarý karþýlaþtýrmak gerekirse:

           

Ahþap Yapý

Betonarme Yapý

Ýnþaat sýrasýnda ve sonrasýnda inþaatýn denetimini yapmak kolaydýr. Çýplak gözle bile görülebilir.

Denetimi zordur. Ne tür malzemenin kullanýldýðýný uzman olmadan anlayamayýz. Ýnþaat sýrasýnda ne kadar su kullanýldýðýný bilemeyiz.

Hafif yapýsý ile depreme dayanýklýdýr.

Aðýr yapýsý ile depremde dezavantajlýdýr.

Birçok çivi içerdiðinden, bu noktalar deprem sýrasýnda ev üzerindeki gücü daðýtýr. Bu da dayanýklýlýðý artýrýr.

Ahþap yapýlara oranla daha az baðlantý noktasý içerir.

 

            Ülkemizde de deðiþik zamanlarda büyük depremler yaþanmýþtýr ve yaþanacaktýr. Ahþap yapýlarýn deprem karþýsýndaki baþarýsýnýn örnekleri özellikle Marmara bölgesinde görmek mümkündür.